Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BIJ  BEGELEIDINGSPROGRAMMA'S VAN DAVID OST

1. Definities

1a. In deze algemene voorwaarden en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

De aanbieder: David Ost, gevestigd te Oostende, België, inschrijving HRA 48250
De afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of een bepaald product van de aanbieder wil afnemen of afneemt
Een overeenkomst: de overeenkomst voor de koop van producten of de levering van diensten tussen de aanbieder en de afnemer en alle verdere handelingen tussen de aanbieder en de afnemer betreffende de verkoop en levering van producten en/of diensten, inclusief aanbiedingen en aanmeldprocedures, en inclusief de op overeenkomsten toepasselijke algemene voorwaarden
Diensten: de door de aanbieder aan de afnemer te leveren of geleverde diensten, zoals coaching en hypnotherapie
De algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden
Programma: een door de aanbieder aangeboden programma met verschillende onderdelen, zoals coaching en/of training, gegeven over een langere periode zoals nader omschreven in het informatiemateriaal van de aanbieder
De deelnemer: een door de afnemer aangewezen (extra) deelnemer aan een programma

2. Algemeen

 1. 2a.  Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op iedere levering van producten en diensten door de aanbieder aan de afnemer. Alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard zoals een aanbod en leveringen.
 2. 2b.  De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden – inclusief die van de afnemer – is uitgesloten.
 3. 2c.  Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
 4. 2d.  Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
 5. 2e.  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.
 6. 2f.  Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst op welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 7. 2g.  Onder de term ‘schriftelijk’ betreffende de communicatie tussen de aanbieder en de afnemer wordt tevens verstaan ‘elektronische communicatie’: communicatie die via het internet en email plaatsvindt.Het elektronisch systeem van de aanbieder wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende communicatie via internet en email.
 8. 2h.  Het aanbod van de aanbieder is niet uitsluitend gericht op afnemers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. 3a.  De overeenkomst voor het volgen van een programma komt tot stand door ondertekening door de afnemer van het daartoe bestemde inschrijf- of aanmeldformulier, of door digitale aanmelding door de afnemer conform de aangegeven aanmeldingsvoorwaarden van de aanbieder, gevolgd door een schriftelijke mededeling door de aanbieder van de acceptatie van de afnemer.
 2. 3b.  De aanbieder zal de potentiële afnemer zo spoedig mogelijk per email inlichten aan het door de betreffende partij aangegeven emailadres of zij (resp. de (extra) deelnemer) al dan niet is/zijn geaccepteerd in het traject.
 3. 3c.  Zolang de in artikel 3b genoemde mededeling niet heeft plaatsgevonden, komt er geen overeenkomst betreffende het volgen van een traject tot stand en kan de afnemer de aanmelding annuleren.
 4. 3d.  De overeenkomst tot koop van een product komt tot stand door elektronische aanvaarding van de afnemer van het online-aanbod daartoe van de aanbieder en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 5. 3e.  De overeenkomst voor het volgen van een traject komt tot stand door de digitale aanmelding door een afnemer, conform de aangegeven aanmeldvoorwaarden, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een traject.
 6. 3f.  Aanbiedingen van de aanbieder zijn niet bindend totdat tussen de aanbieder en de afnemer een overeenkomst tot stand is gekomen.

4. Prijzen

 1. 4a.  Prijzen zijn onverbindend, tenzij ze zijn opgenomen in een overeenkomst. De meest actuele prijzen van de aanbieder zijn vermeld op de website van de aanbieder.
 2. 4b.  De door de aanbieder opgegeven prijzen zijn exclusief btw en alle overige heffingen, rechten of lasten, verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. 4c.  Reis en verblijfskosten in verband met het volgen van (onderdelen van) een programma op locatie en kosten van aanbevolen literatuur zijn niet inbegrepen in de prijzen van een traject, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. 4d.  Indien er in de prijzen een bedrag is opgenomen voor een deposito, of dat nu bij een betaling in één keer is of bij een betaalplan met termijnen, dan is dit bedrag niet retourneerbaar bij annulering van de dienst door de afnemer voor de officiële startdatum van de dienst.

 

5. Facturering en betaling

 1. 5a.  De afnemer dient verschuldigde bedragen (vrij van btw) uiterlijk op de overeengekomen betaaldata, respectievelijk, binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan ongeacht of de afnemer daadwerkelijk deelneemt aan het programma of het programma afrondt.
 2. 5b.  De aanbieder zendt de afnemer facturen voor door haar geleverde of (in geval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.
 3. 5c.  De aanbieder is gerechtigd facturen elektronisch te versturen op het door de afnemer aangegeven e-mailadres.
 4. 5d.  Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
 5. 5e.  Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan de afnemer geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan aanbieder heeft plaatsgevonden.
 6. 5f.  Betaling dient plaats te vinden op de bankrekening van de aanbieder, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankschriften van de aanbieder aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 7. 5g.  Indien de afnemer niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is de afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat de afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is de afnemer vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelten daarvan, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand zal gelden. Dit geldt onverminderd het recht van de aanbieder op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
 8. 5h.  Alle kosten van invordering van het door de afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de afnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door de aanbieder ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15% van het in te vorderen bedrag te zijn en bedragen minimaal € 100,00.
 9. 5i.  De afnemer dient klachten betreffende de facturen uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum bij aangetekende brief met bericht van ontvangst bij de aanbieder te hebben ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de afnemer, en klachten terzake niet meer worden aanvaard.
 10. 5j.  Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij de aanbieder openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door de afnemer.

6. Rechten van de aanbieder betreffende de uitvoering van een programma

De aanbieder is gerechtigd:

 1. 6a.  om de inhoud van een traject tussentijds te wijzigen om reden van een kwalitatieve verbetering.
 2. 6b.  de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen.
 3. 6c.  (tussentijds) de deelname van een bepaalde afnemer (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende afnemer/deelnemer ontvangt hiervan bericht zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds gedane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

7. Verplichtingen van de afnemer en deelnemers bij de uitvoering van een traject

 1. 7a.  De afnemer dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door de aanbieder gevraagde en/of voor de coaching/training benodigde essentiële informatie.
 2. 7b.  De onderdelen van een traject dienen te worden doorlopen binnen de periode als aangegeven in het informatiemateriaal over het traject.
 3. 7e.  De afnemer dient zich vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een traject/coaching.

8. Annulering door/opzegging van en verhindering van afnemer/deelnemer bij een traject

 1. 8a.  Annulering van een traject respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door de afnemer door middel van een aangetekende brief aan het adres van de aanbieder dat is vermeld op de website van de aanbieder.
 2. 8b.  Na annulering voor het eind van de afgenomen dienst blijft de afnemer ongeacht de reden voor annulering verplicht de openstaande betalingen te voldoen.
 3. 8c.  Ter verdere verduidelijking is de aanbieder bij annulering/opzegging door de afnemer niet gehouden tot restitutie van het door de afnemer betaalde bedrag.
 4. 8d.  Annulering/opzegging van een traject is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst, tenzij anders schriftelijk is bepaald.
 5. 8e.  Verplaatsing van geplande één-op-één gesprekken en dagdelen in een traject is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van de aanbieder. Gemiste gesprekken en dagdelen kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings-) verplichtingen van de afnemer.
 6. 8f. Het aantal gesprekken waar de afnemer recht op heeft dient binnen de duur van het traject te worden opgenomen. Indien er aan het eind een of meerdere gesprekken niet zijn opgenomen, komen deze te vervallen, tenzij anders overeengekomen.

9. Annulering door de aanbieder tussentijds bij een programma

9a. De aanbieder is gerechtigd om zonder opgave van redenen een traject tussentijds te annuleren. Alsdan heeft de afnemer recht op terugbetaling van de door hem/haar betaalde bedragen onder aftrek van verschuldigde bedragen voor de inmiddels al geleverde prestaties.

10. Aansprakelijkheid

 1. 10a.  De aanbieder spant zich naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van zijn werkzaamheden betreffende coaching en hypnotherapie. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop de aanbieder geen invloed kan uitoefenen. De aanbieder verstrekt geen garantie met betrekking tot het resultaat van de door hem verrichtte werkzaamheden.
 2. 10b.  De aanbieder is niet aansprakelijk jegens afnemer/deelnemer(s) voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens hen of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van een overeenkomst.
 3. 10c.  De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden die door de aanbieder belast zijn met het uitvoeren van werkzaamheden.
 4. 10d.  De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van afnemer/deelnemer(s) bij de naleving van de in artikel 7 opgenomen verplichtingen of eventuele vervolgschade van implementatie in de organisatie van de afnemer.
 5. 10e.  Indien en voor zover op de aanbieder enige aansprakelijkheid zal komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van de aanbieder die de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.
 6. 10f.  Afgezien van de in artikel 10e genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van de aanbieder in elk geval beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
 7. 10g.  De afnemer zal personeelsleden van de aanbieder nimmer persoonlijk aanspreken in verband met een overeenkomst.
 8. 10h.  Iedere vordering jegens de aanbieder, behalve een vordering die door de aanbieder is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

11. Overmacht

 1. 11a.  Indien de aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is de aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van de aanbieder op betaling door de afnemer voor reeds door de aanbieder verrichtte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 2. 11b.  De aanbieder zal de afnemer/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals, in geval van ziekte van een verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten.
 3. 11c.  In geval van opschorting zal de aanbieder alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
 4. 11d.  Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor de aanbieder tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van de aanbieder kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de afnemer/deelnemer (verder) nakomt.

12. Uitvoering door derden

12a. De aanbieder is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

13. Vertrouwelijkheid

 1. 13a.  De aanbieder zal geen inhoudelijk informatie openbaar maken die hij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van de afnemer (of deelnemer(s)) tenzij anders overeen is gekomen of de aanbieder daartoe is gehouden op grond van wet of regelgeving.
 2. 13b.  De afnemer is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van een traject van de aanbieder of andere afnemers/deelnemers hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de aanbieder is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

14. Intellectuele eigendomsrechten

 1. 14a.  De intellectuele eigendomsrechten betreffende door de aanbieder ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van de aanbieder, e-zines, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van de aanbieder en gehanteerde software berusten bij de aanbieder of haar licentiegevers tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.
 2. 14b.  Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14a genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 3. 14c.  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder, is het niet toegestaan om enig door de aanbieder aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven al dan niet tegen een vergoeding.
 4. 14d.  Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door de aanbieder aangeleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

15. Opschorting en beëindiging

 1. 15a.  Indien:
  1. de afnemer niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens de aanbieder heeft voldaan;
  2. de afnemer zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt;
  3. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de afnemer;
  4. de afnemer resp. deelnemer, ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming alsnog niet voldoet aan haar verplichtingen jegens de aanbieder wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. De aanbieder heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen (verdere) deelname van de afnemer en/of de door de afnemer aangewezen deelnemer(s) aan een programma te weigeren of verplichtingen (uitvoering van haar dienstverlening) op te schorten onverminderd verdere rechten van de aanbieder op grond van de wet. De aanbieder is alsdan niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijft gerechtigd tot nog niet door de afnemer betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden.
 2. 15b.  Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun geldigheid behouden. Zoals, maar niet beperkt tot, bepalingen betreffende vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom.

16. Persoonsgegevens

 1. 16a.  De aanbieder behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met de afnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.
 2. 16b.  De aanbieder neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van de afnemer en door haar aangewezen deelnemer(s) aan een traject. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door de aanbieder.
 3. 16c.  De afnemer en deelnemer(s) stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.
 4. 16d.  Indien een afnemer/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten, dan kan hij/zij dit te allen tijde laten weten aan de aanbieder via de daarvoor bestemde kanalen en de aanbieder zal de informatievoorziening dan stopzetten.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

 1. 17a.  Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG, Vienna Convention) is niet van toepassing.
 2. 17b.  Eventuele geschillen i.v.m. of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Aalst, onverminderd het recht van de aanbieder een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.

18. Wijzigingen

18a. De aanbieder is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De afnemer/deelnemer wordt geacht deze wijzingen te hebben aanvaard indien de afnemer/deelnemer niet binnen 14 dagen na de mededeling van de aanbieder dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

Top